jak wygląda moja praca
z organizacjami

Usługi dla Klienta instytucjonalnego mające na celu wsparcie w budowaniu pozytywnej organizacji ze środowiskiem pracy przyjaznym pracownikom i gwarantującym wellbeing pracowniczy.

Moja praca z organizacjami zwykle przybiera postać Projektu, który posiada jasno określone cele do osiągnięcia.  Pod kątem tych celów opracowuję metodę ich osiągnięcia oraz tworzę strukturę i organizację warsztatów.  Zwykle są to warsztaty dla organizacji oparte o moderowaną dyskusję, z wiodącym tematem takim jak np. wellbeing (czytaj więcej: Wellbeing w organizacji | Anna Sobczak), motywacja pracowników (czytaj więcej: Motywacja pracowników – artykuł dla społeczności BiznesoweDNA | Anna Sobczak) czy rozwój umiejętności komunikacyjnych. 

Dla każdego warsztatu opracowuję cele na poziomie: 

 • wiedzy: przekazanie wiedzy na temat zagadnienia głównego, na bazie do wiedzy teoretycznej i z odniesieniem do zastosowań praktycznych;
 • umiejętności: praca nad podniesieniem umiejętności z praktycznego zastosowania wiedzy i doświadczeń opisujących dane zagadnienie;
 • postawy/przekonań: zmiana postawy na aktywną i akceptującą wobec danego zagadnienia.

Praca nad przygotowaniem i realizacją Projektu składa się zwykle z kilku faz opisanych poniżej.

Faza analizy

Na początku spotykam się z głównym Sponsorem Projektu. Kluczowym elementem tej fazy jest omówienie Celu lub Celów Projektu oraz spodziewanych z niego korzyści.

Cele może zdefiniować Sponsor, mogą być ustalone przez Sponsora we współpracy z managerami czy pracownikami (tu możliwe jest moje spotkanie z zespołem w celu opracowania celów), lub mogą być wskazane przez określone grupy beneficjentów warsztatu w organizacji.

Cel powiązuję z konkretnymi korzyściami dla organizacji i dla pracowników. Bez wskazania Zarządowi korzyści ciężko jest uzyskać uzasadnienie inwestycji w Projekt. Z drugiej strony, bez zaprezentowania korzyści dla pracowników, trudno jest wzbudzić ich chęć współpracy i zaangażowania w realizację Projektu.

Zgodnie z zaleceniami metodycznymi, cel warsztatu dla organizacji opisuję jest na poziomie wiedzy, umiejętności oraz postaw.

Na tym etapie proszę o przekazanie informacji na temat warunków wstępnych, takich jak grupa docelowa pracowników, ich preferencje co do czasu trwania spotkań, terminów, narzędzi trenerskich czy coachingowych. Istotne są również warunki lokalowe oraz dostępne przyrządy wizualizacyjne.

Na początku spotykam się z głównym Sponsorem Projektu. Kluczowym elementem tej fazy jest omówienie Celu lub Celów Projektu oraz spodziewanych z niego korzyści.

Faza projektowania

Faza projektowania związana jest z ustaleniem merytorycznej zawartości warsztatu oraz formy jego przeprowadzenia.

W zależności od ustalonego celu, opracowuję podstawę merytoryczną projektu, która da możliwość pracy nad zmianą lub rozwojem określonej postawy lub zachowań pracowniczych. W tym celu korzystam ze zdobyczy psychologii (poznawczej, społecznej i pozytywnej) oraz narzędzi coachingowych.

Uzgadniam ze sponsorem scenariusz warsztatu, czas jego trwania, liczbę uczestników, ilość i częstotliwość spotkań, miejsce i możliwe terminy, etc. 

W razie potrzeby dzielimy Projekt na kilka etapów ze względu na możliwość monitorowania postępów oraz efektów pracy zespołów warsztatowych.

Dodatkowo w niektórych projektach wspólnie ze Sponsorem wydzielamy Etap Testowy, który ma potwierdzić słuszność przyjętych założeń oraz efektywność prac realizowanych zgodnie z tymi założeniami.

W fazie Projektowania uzgadniamy również sposób kontroli/monitorowania efektywności prac (np. check points  na koniec każdego etapu, jeśli Projekt jest podzielony na etapy) w trakcie Projektu,  formę potencjalnych działań naprawczych lub weryfikujących początkowe założenia (działania poprawiające lub optymalizacyjne) oraz sposób i formę podsumowania całego Projektu (spotkanie podsumowujące, prezentacja, raport, etc).

Dopiero na koniec tego etapu przedstawiam kalkulację inwestycji w projekt do akceptacji Sponsora.

Faza realizacji

Faza Realizacji obejmuje określone etapy Projektu, zgodnie z harmonogramem ustalonym w Fazie Projektowania. Warsztaty prowadzę samodzielnie lub jeśli jest taka potrzeba ze wsparciem dodatkowych osób.

 Podczas spotkań, za zgodą uczestników, prowadzę notatki, które następnie służą mi do przygotowania raportu cząstkowego. Na koniec każdego etapu tworzę  Raport Podsumowujący Etap, który następnie przekazuję jest Sponsorowi Projektu.

Po zapoznaniu się Sponsora z Raportem, spotkam się z Nim, aby omówić wnioski z warsztatów. Na ich podstawie podejmowane są decyzje o ewentualnych zmianach Projektu. Zmiany te zostają wprowadzone do Projektu i kontynuujemy go w zmodyfikowanej formie.

Faza podsumowania

Po zakończeniu Etapu Realizacji przygotowuję Raport Końcowy, który prezentowany jest Sponsorowi oraz Zarządowi organizacji. W raporcie omawiam  poziom realizacji założonych celów oraz uzyskane korzyści.

Wskazuję czynniki wpływające pozytywnie na uzyskane wyniki oraz te, które wpłynęły negatywnie na realizację Projektu (czas, zakres, jakość). Ważne jest krytyczne podejście do Projektu ze strony realizującej, czyli mnie, jak i zlecającej usługę, czyli Sponsora. Podsumowanie takie daje perspektywę na kontynuację długoterminowej współpracy.

Z klientem instytucjonalnym pracuję w następujących obszarach:

 • wellbeing i środowiska przyjaznego pracownikom (czytaj więcej: Wellbeing w organizacji | Anna Sobczak)
 • sens i wartość pracy dla pracownika
 • wartości miejsca pracy
 • narzędzia budujące wellbeing w organizacji 
 • analiza profili dobrostanu (wellbeing) pracowniczego w miejscu pracy
 • strategie radzenia sobie ze stresem
 • ocena stopnia dopasowania miejsca pracy do oczekiwań pracowników
 • identyfikacja zagrożenia wypaleniem zawodowym w miejscu pracy
 • diagnoza wypalenia zawodowego wśród pracowników
 • analiza możliwości wdrożenia strategii radzenia sobie ze stresem