pexels-pavel-danilyuk-7868970
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego - czym jest?

W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można osiągnąć poprzez dojście do tego celu. W pomiarze jakościowym efektów procesu coachingowego ocenie podlega zmiana. Zmiana ta ma na celu podniesienie konkretnych wyników zawodowych czy efektywności działań coachee lub wzrost samoświadomości coachee widoczny w samodoskonaleniu się, postawie czy poglądach.

W ocenie jakościowej podstawą oceny jest obserwacja zmiany, nad którą pracuje coachee. Obserwacje te prowadzone mogą być przez interesariuszy procesu, którymi są: coachee, sponsor/przełożony/przedstawiciel HR, współpracownicy oraz sam coach. Oczywiście zmianę mogą dostrzegać również interesariusze nie zaangażowani bezpośrednio w proces oceny. Są nimi zarówno osoby będące z coachee w relacji zawodowej poza organizacją, jak dostawcy, odbiorcy czy partnerzy biznesowi, jak również w relacji prywatnej czyli członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi. Każdy z interesariuszy może w procesie oceny wskazać swoje obserwacje lub opinie. Do samego procesu oceny zapraszamy osoby bezpośrednio zaangązowane w proces, z bezpośredniego otoczenia bizneowego coachee. Istotne jest, aby oceny były możliwie obiektywne i oparte na faktach.

Pomiar jakościowy - samoocena coachee

Coachee dokonuje samooceny zmian, które następują w jego sposobie myślenia, również o sobie samym, w postawie i  zachowaniu. Często ocenia swój poziom energii, motywacji, zaangażowania, a nawet emocje i nastrój. Wszystko to, co wpływa na jego dobrostan i skuteczność działania, co na koniec może wpływać na poziom osiągnięcia celu zaplanowanego na proces. 

Jak zostało wspomniane w poprzednim artykule, który wprowadza w temat pomiaru procesów coachingowych, na początku procesu określane są sposoby pomiaru poziomu osiągnięcia celu i wyników procesu. Poniżej zaprezentowane są narzędzia i techniki możliwe do wykorzystania w tym pomiarze.

I pomimo, iż niektóre z tych metod wykorzystują mierniki ilościowe, przedmiot pomiaru ma wartość jakościową. Stąd podejście jakościowe i nazwa: pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego. 

Pomiar jakościowy - ocena interesariuszy procesu coachingowego

Podobnie jak coachee, interesariusze z otoczenia pracy mogą wykorzystać mierniki ilościowe i jakościowe. Należą do nich systemy oceny pracy coachee i jego efektywności, np. ocena 360 st , ankiety, kwestionariusze, raporty z realizacji zadań, osiągniętych KPI – jeśli dane te mogą być udostępnione coachowi.

Dodatkowo na prośbę coacha przed sesją podsumowującą przełożony coachee lub osoba z HR może poprosić osoby trzecie o ocenę zmian zauważalnych u coache. Kluczowe jednak jest przekazanie obserwacji a nie subiektywnych ocen przełożonego coachee lub osoby z działu HR zaangażowanej w proces. Obserwacja ta w wiarygodny sposób wskaże na widoczne i ważne zmiany w postawie czy zachowaniu coachee.

Ocena coacha dotycząca pracy coachee, tego co zachodzi w procesie oraz samoocena swojej pracy

Nie można pominąć wagi oceny samego coache. Ocena ta dokonuje się na podstawie informacji uzyskanych od coachee oraz obserwacji i doznań z sesji. Ważne jest aby obserwacja ta była oparta o uważność, zaciekawienie, na podstawie oceny faktów a nie człowieka. Obejmuje ona informacje o osiągnięciach coachee przekazane przez niego, jego wysiłek wkładany w osiągnięcie celów, automotywację do pracy nad zmianą, jego poziom energii w trakcie spotkań oraz inne informacje z werbalnych i niewerbalnych kanałów komunikatów. Coach może skorzystać również z informacji na temat realizacji przed coachee zadań, które sam sobie on zakłada na koniec każdej sesji. Podsumowanie takie wskazuje na jego determinację do sprawnego osiągnięcia celów. Analogicznie zakres opracowanych na koniec spotkania zadań może być podstawą oceny, na ile coachee wypracował odpowiednie wnioski i jak planuje zastosować je w praktyce.

Ocena pracy coachee i samego procesu jest również podstawą do refleksji na temat skuteczności metody, jaką jest coaching. Pozwala również na ewaluację własnej pracy coacha, co jest istotne w procesie samodoskonalenia i rozwoju.

Podsumowanie

W pomiarze jakościowym efektów procesów coachingowych istotne jest określenie, jakie efekty będą oceniane, oraz kto, kiedy i w jaki sposób będzie tego dokonywał. Bez względu na to, czy mierniki będą wykorzystywały metody ilościowe czy jakościowe, przedmiot pomiaru ma wartość jakościową dla coachee i wszystkich interesariuszy procesu.

Bibliografia

Share this post