pexels-pixabay-128867
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych?

Dla osób pracujących z danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i czemu służy.

ROI (Return On Investment) to wskaźnik rentowności, który mierzy efektywność działania przedsiębiorstwa w wartościach finansowych (pieniężnych). Jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem rentowności inwestycji. 

Coraz częściej stosowany jest również do procesów związanych  z rozwojem zawodowym, obejmujących konkretne grupy pracowników. W przypadku obejmowania takimi procesami większej liczby pracowników projekty coachingowe wchodzą w skład tzw. programów rozwojowych. ROI można zatem odnosić zarówno do programów rozwojowych szkoleniowych, jak i coachingowych.

Założeniem tej metody jest zbudowanie programu coachingowego w taki sposób, aby działania coachingowe powiązane były z konkretnymi wskaźnikami i oczekiwanymi rezultatami, które docelowo można zaprezentować w wartościach ekonomicznych. Uzyskane wartości w zestawieniu z inwestycją w program prezentują jej rentowność.

ROI procesów coachingowych - przykłady

W literaturze dostępne są informacje na temat ROI procesów coachingowych, Szczególnie organizacje branżowe oraz firmy analizujące pewne trendy w zakresie zarządzania dostarczają informacji na temat referencyjnych wdrożeń.

Poniżej zaprezentowane są wyniki ROI procesów coachingowych w konkretnych obszarach podlegających pomiarom ilościowym w organizacjach:

Ryzyka związane z podejściem ilościowym w pomiarze efektów procesów coachingowych

Osiągnięte wyniki ROI programów coachingowych prezentowane powyżej są imponujące. Jednak większość z nich została opracowana na podstawie ankiet z zapytaniem uczestników programów o osiągnięte w organizacji oszczędności a nie na podstawie konkretnych udostępnionych wyliczeń finansowych. Przy planowaniu, realizacji i rozliczania ROI należy mieć na uwadze ryzyka związane z podejściem ilościowym w coachingu, które mocno uwarunkowane są dojrzałością organizacji, jej kulturą i leadershipem, innymi czynnikami wewnętrznymi  oraz zewnętrznymi, mającymi krytyczny wpływ na sam proces. Wśród nich są:

  • Subiektywizm z określeniu konkretnych miar, jak i w ocenie ich wielkości,
  • Wpływ braku wspólnych celów poszczególnych grup pracowniczych, braku klarownej komunikacji,
  • Czas uzyskania efektów procesów coachingowych wobec okresu wykonywania pomiarów,
  • Koszt pomiaru (analogiczny do 3-5 % budżetu szkoleń),
  • Częsty brak zaangażowania przełożonego lub wyższego szczebla zarządzania w organizacji, ograniczonych czasem, traktujących coaching jako nieefektywną metodę,
  • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na cele i rezultaty procesów coachingowych, 
  • inne.

Największą trudnością w badaniu efektów projektów coachingowych jest pokazanie przyczynowości – jakie czynniki faktycznie wpływają na osiąganie określonych wyników organizacji. Jest wiele czynników wewnętrznych, jak wspomniany wyżej subiektywizm ocen, różnice w zaangażowaniu uczestników i liderów, dostępność czasowa. Równie ważne jest samo podejście do procesu zmiany i zarządzanie tym procesem przed jednostkę czy osoby grupę czy inne osoby bezpośrednio zaangażowane. Z czynników zewnętrznych  można wskazać wsparcie samej organizacji, jej spójność z deklarowaną kulturą organizacyjną, czy nawet skuteczność prowadzących program coachów. Dodatkowo warto mieć na uwadze wpływ zmian organizacyjnych czy strategii działania organizacji. Ponadto wpływ ma sytuacja na rynku, w którym organizacja funkcjonuje. Niepodważalnym argumentem jest fakt, jak zmieniła się kondycja większości organizacji, jak i całych rynków globalnych i lokalnych po pandemii.  

Podsumowanie

Podejmując, rozważając ocenę opartą o metodę ROI do analizy efektów programów coachingowych, należy być świadomym korzyści i ryzyk tej metody zastosowanej do procesu rozwojowego. Wykazanie korzystnego ekonomicznie dla organizacji ROI jest optymalną metodą pokazania korzyści, które można przez tego typu programy osiągnąć. Wyzwaniem w realizacji ROI jest uwzględnienie i opisanie wszelkich ryzyk już na etapie przygotowania procesu oceny. 

Bibliografia

Share this post