pexels-fauxels-3183197
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych?

Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji.

Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi, ważnymi i istotnymi wskaźnikami sukcesu organizacji, poprzez dopasowanie przez liderów działań w ramach programu do konkretnych celów strategicznych oraz jasne wskazanie przez dział HR związku pomiędzy coachingiem a budowaniem lub wzmacnianiem kultury organizacyjnej. Obejmuje to głównie takie obszary, jak: ogólna misji i wartości organizacji,  leadership i zarządzania zasobami ludzkimi.

Założenia pomiaru ROE procesów coachingowych

Założeniem pomiaru ROE jest powiązanie efektów projektów coachingowych zarówno z konkretnymi wskaźnikami oraz wynikami działalności organizacyjnej, jak i z obszarami związanymi z budowaniem kultury organizacyjnej, takimi jak misja i wartości organizacji. Pierwszy obszar należy do leaderów i to oni określają te związki. Odpowiedzialność za drugi obszar należy do działu HR. W ten sposób następuje powiązanie celów coachingu z celami strategicznymi organizacji. 

Efekty procesów coachingowych mierzonych metodą ROE

Strategiczne podejście do programów coachingowych, wiążące je z budowaniem silnej coachingowej kultury organizacyjnej, przynosi efekty jakościowe, które w oczywisty sposób przekładają się na większą skuteczność firmy i jej potencjalne zyski ekonomiczne. Należy jednak podkreślić, że założeniem ROE nie jest zysk ekonomiczny, a budowa organizacji, która będzie konkurencyjna na rynku. Widoczne jest to na grafice poniżej prezentującej konkretne przykłady efektów wdrożeń programów coachingowych, wśród których jest zwiększenie kompetencji leaderów i rozwój talentów w gwałtownie rozwijającej się firmie przekładające się na zbudowanie silnej kultury coachingowej, prawie dwukrotne zwiększenie liczby pacjentów w ciągu 2 lat, czy wzrost do ponad 90% wskaźnika zadowolenia pracowników i Klientów.

Podsumowanie - korzyści z procesów coachingowych

Podsumowując prezentowane w trzech ostatnich artykułach sposoby pomiaru postępów i sukcesów klienta, należy wskazać korzyści płynące z wdrożenia procesów lub programów coachingowych:

  • Zbudowanie silnej kultury organizacyjnej, samodoskonalącej się, z mocną marką na rynku, z niską rotacją talentów i rozwojem przyszłego pokolenia leaderów,
  • Trafniejsze określenie celów biznesowych i taktycznych wobec strategii rozwoju firmy, większa koncentracja na krytycznych wyzwaniach organizacji,
  • Możliwość wdrożenia innowacji czy zmian wypracowanych podczas procesów, które mogą mieć znaczący wpływ na cele strategiczne,
  • Wsparcie świeżego spojrzenia coacha, szczególnie zewnętrznego, zarówno na procesy indywidulane na każdym poziomie hierarchii organizacyjnej, jak i na procesy grupowe,
  • Pozyskanie i wykorzystanie przez leaderów kompetencji coachingowych wewnątrz organizacji, do wzmacniania leadershipu i rozwoju pracowników,
  • Osiągnięcie celów finansowych/dodatkowych zysków.

Korzyści te można zidentyfikować, opisać i zmierzyć. Dzięki temu organizacja może ocenić zasadność zaangażowania swoich pracowników w ten proces. Jak również wykorzystać ich talenty do zmiany zarówno ich sposobu  pracy, jak i całej organizacji. W ten sposób projekty i programy coachingowe przyczyniają się do rozwoju całych struktur organizacji, ponieważ zauważona zmiana w jednym zespole może zmotywować do pracy kolejne. Opisywane case study są dowodami dla innych organizacji, że warto się zmieniać się rozwijając pracowników i liderów. A coaching jest najlepsza metodą na bezinwazyjne otwarcie ludzkich umysłów na zmianę i rozwój.

Bibliografia

Share this post