oswiadczenie zarządu głównego PTS
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Zarządów Sekcji Naukowych Psychoterapii oraz Terapii Rodzin PTP:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jest Towarzystwem grupującym profesjonalistów psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Jest w nim miejsce dla osób o różnych poglądach i przekonaniach, które wspólnie tworzą wartości naszego Towarzystwa.

Zadaniem członków Towarzystwa jest niesienie profesjonalnej pomocy wszystkim potrzebującym, którzy odczuwają trudności natury psychiatrycznej i psychologicznej.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne po raz kolejny wyraża zaniepokojenie pojawiającymi się w debacie publicznej destrukcyjnymi i stygmatyzującymi wypowiedziami, które mogą powodować groźne skutki społeczne, rodzinne i indywidualne, gdyż często ich ofiarą padają osoby najsłabsze lub najbardziej narażone na dyskryminację. Są wśród nich osoby doświadczające różnych kryzysów psychicznych, ale także osoby, które odczuwają stres mniejszościowy, ponieważ trudno im nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością oraz osoby, które odczuwają ten stres, ponieważ należą do grup społecznie piętnowanych. Chcemy w tym miejscu zwrócić uwagę na nasilające się w ostatnich latach tendencje do kierowania agresji w stronę osób o orientacji homoseksualnej, która w świetle wiedzy medycznej jest normalnym wariantem ludzkiej seksualności.

Jako przedstawiciele towarzystwa naukowego zwracamy się z apelem do wszystkich przedstawicieli świata nauki i kultury, aby zapobiegali jakimkolwiek przejawom dyskryminacji, dążąc do wyjaśniania nieporozumień i pomagając w rozumienia różnych poglądów i stanowisk poprzez przedstawianie opinii publicznej aktualnej wiedzy medycznej, społecznej i psychologicznej.
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne popiera profesjonalną edukację w dziedzinie zdrowia psychicznego, emocjonalnego i dotyczącego relacji międzyludzkich, w tym także edukację seksualną. Widzimy potrzebę podjęcia otwartej debaty zmierzającej do osiągnięcia społecznego konsensusu dotyczącego przygotowania młodych ludzi do odpowiedzialnej seksualności. Oparta o fakty wiedza na temat ludzkiej seksualności służy rozwojowi dojrzałej osobowości, jest częścią profilaktyki zdrowia psychicznego i może zmniejszać poziom indywidualnych i społecznych problemów i cierpienia.

Źródło: strona internetowa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Share this post